logo

Smallie Signature (Drawing)

Smallie Signature (Drawing)

Smallie Signature (Drawing)

ภาพนี้จะมีในเฉพาะ Full package เป็นการผสมผสานระหว่างการถ่ายภาพ และการวาดภาพ เรื่องราวน่ารักๆที่ถูกถ่ายทอดผ่านท่าทางของน้องและการวาดภาพ

ภาพน้องแต่ละคนจะถูกสร้างสรรค์เฉพาะราย จะมีแค่ภาพเดียวและไม่ซ้ำกับใครค่ะ

Smallie Drawing telescope
Smallie Drawing telescope
Smallie Drawing telescope
Smallie Drawing telescope
Smallie Drawing telescope
Smallie Drawing telescope
Smallie Drawing telescope
Smallie Drawing telescope
Smallie Drawing telescope
Smallie Drawing telescope
Smallie Drawing telescope
Smallie Drawing telescope
Smallie Drawing telescope
Smallie Drawing telescope
Smallie Drawing telescope

In Portfolios